باشگاه تخصصی یوگا سینا کلاس یوگا در کرج و تهران
روز هفته:     نام کلاس:     استاد:     جنسیت:     شعبه:    

کلاس ها

شنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروعشعبه
پایه14:30-16:00158بانوان1,400,0001398/5/12کرج
پایه20:00-21:30188آقایان1,400,0001398/5/12کرج
آسانا 3زهرا اکبری8:30-10:30128بانوان1,600,0001398/5/12کرج
آسانا 4مهدخت پریشان زاده17:30-19:30188بانوان1,600,0001398/5/12کرج
آسانا 5مهناز محمدنوری11:00-13:00118بانوان1,600,0001398/5/12کرج
آسانا ابزار 1مهدخت پریشان زاده15:00-17:00138بانوان1,600,0001398/5/12کرج
سویینگ یوگامهناز محمدنوری17:30-19:0088بانوان1,850,0001398/5/12کرج
پایهنامشخص11:30-13168بانوان1,600,0001398/5/12اکباتان
آسانا 3مهشید بیات9-11158بانوان1,800,0001398/5/12اکباتان
آسانا ابزار 3شیوا داوودی11-13128بانوان1,800,0001398/5/12اکباتان
آسانا 2شیوا داوودی14:30-16128بانوان1,600,0001398/5/12اکباتان
آسانا ابزار 1شیوا داوودی17-19118بانوان1,800,0001398/5/12اکباتان
آسانا 5شهره خراسانی17:30-19:30128بانوان1,800,0001398/5/12اکباتان
آسانا 3پدرام نظری17-19208آقایان1,800,0001398/5/12اکباتان
آسانا 3پدرام نظری20-22148آقایان1,800,0001398/5/12اکباتان
آسانا 2بابک سجادی20-21:3078آقایان1,600,0001398/5/12اکباتان
آسانا یوگا پیشرفتهسینا صمیمی19:30-22168آقایان2,100,0001398/5/12اکباتان
آسانا 3سوسن جدیدی9-11228بانوان1,800,0001398/5/12ستارخان
آسانا ابزار 1سوسن جدیدی11:30-13:30208بانوان1,800,0001398/5/12ستارخان
آسانا یوگا پیشرفتهثریا افشاری17-19:30148بانوان2,100,0001398/5/12ستارخان
آسانا 4فراز ذوالنوری20-22198آقایان1,800,0001398/5/12ستارخان
یکشنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروعشعبه
آسانا 2مهناز محمدنوری8:30-10:00128بانوان1,400,0001398/5/13کرج
آسانا 2شیوا داوودی15:00-16:30188بانوان1,400,0001398/5/13کرج
آسانا یوگا پیشرفتهثریا افشاری17:00-19:30118بانوان1,800,0001398/5/13کرج
آسانا ابزار 2شیوا داوودی9:00-11:0068بانوان1,600,0001398/5/13کرج
آسانا 3سینا صمیمی20:00-22:00168آقایان1,600,0001398/5/13کرج
آسانا 5بابک سجادی20:00-22:00208آقایان1,600,0001398/5/13کرج
پایه17:30-19:0058بانوان1,400,0001398/5/13کرج
پایهنامشخص9-10:30198بانوان1,600,0001398/5/13اکباتان
آسانا 2زهرا صفایی مهر9-10:30128بانوان1,600,0001398/5/13اکباتان
آسانا 5شهره خراسانی11:30-13:30148بانوان1,800,0001398/5/13اکباتان
آسانا 4زهرا صفایی مهر11:30-13:30168بانوان1,800,0001398/5/13اکباتان
آسانا 3مریم فکوری14:30-16:30178بانوان1,800,0001398/5/13اکباتان
آسانا ابزار 1مهدخت پریشان زاده15-1778بانوان1,800,0001398/5/13اکباتان
آسانا یوگا پیشرفتهمهدخت پریشان زاده17:30-20108بانوان2,100,0001398/5/13اکباتان
آسانا 2سوسن جدیدی17:30-1908بانوان1,600,0001398/5/13اکباتان
آسانا 2پدرام نظری17-18:30108آقایان1,600,0001398/5/13اکباتان
پایهنامشخص20-21:30198آقایان1,600,0001398/5/13ستارخان
آسانا 4مریم فکوری8:30-10:30198بانوان1,800,0001398/5/13ستارخان
آسانا ابزار 3مهدخت پریشان زاده11-13148بانوان1,800,0001398/5/13ستارخان
آسانا 2زهرا اکبری15:30-17138بانوان1,600,0001398/5/13ستارخان
آسانا 3زهرا اکبری17:30-19:3018بانوان1,800,0001398/5/13ستارخان
دوشنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروعشعبه
آسانا 2شیرین صادقی پور17:30-19:00118بانوان1,400,0001398/5/14کرج
آسانا 3زهرا اکبری17:00-19:00168بانوان1,600,0001398/5/14کرج
آسانا 3رضا بیگی20:00-22:00198آقایان1,600,0001398/5/14کرج
آسانا یوگا پیشرفتهسینا صمیمی20:00-22:30138آقایان1,800,0001398/5/14کرج
پایهنامشخص14:30-16158بانوان1,600,0001398/5/14اکباتان
پایهنامشخص17-18:30228آقایان1,600,0001398/5/14اکباتان
آسانا حرکات پیشرفتهمهناز محمدنوری9-11:30168بانوان2,100,0001398/5/14اکباتان
آسانا 4نفیسه دارآفرین9-1168بانوان1,800,0001398/5/14اکباتان
آسانا یوگا پیشرفتهمهناز محمدنوری17-19:30168بانوان2,100,0001398/5/14اکباتان
آسانا 3سوسن جدیدی17:30-19:3088بانوان1,800,0001398/5/14اکباتان
آسانا حرکات پیشرفتهپدرام نظری19:30-22158آقایان2,100,0001398/5/14اکباتان
آسانا 4بابک سجادی20-22148آقایان1,800,0001398/5/14اکباتان
کودکانشهره خراسانی15-16:3088مختلط1,600,0001398/5/14اکباتان
آسانا 5شهره خراسانی9-11228بانوان1,800,0001398/5/14ستارخان
آسانا 2شهره خراسانی11:30-13228بانوان1,600,0001398/5/14ستارخان
آسانا 4مریم فکوری15-17208بانوان1,800,0001398/5/14ستارخان
آسانا 5ثریا افشاری17:30-19:30168بانوان1,800,0001398/5/14ستارخان
آسانا 3مهدی افرادی20-22178آقایان1,800,0001398/5/14ستارخان
سه شنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروعشعبه
آسانا 2ثریا افشاری17:30-19:0088بانوان1,400,0001398/5/15کرج
آسانا 3شهره خراسانی11:00-13:00198بانوان1,600,0001398/5/15کرج
آسانا 4مهناز محمدنوری8:30-10:30178بانوان1,600,0001398/5/15کرج
آسانا 4نفیسه دارآفرین17:30-19:30168بانوان1,600,0001398/5/15کرج
آسانا حرکات پیشرفتهمهدخت پریشان زاده8:30-11:0098بانوان1,800,0001398/5/15کرج
آسانا ابزار 1مهدخت پریشان زاده11:30-13:3048بانوان1,600,0001398/5/15کرج
آسانا 2امین پرتوی20:00-21:30178آقایان1,400,0001398/5/15کرج
آسانا ابزار 2شیوا داوودی11:30-13:30118بانوان1,800,0001398/5/15اکباتان
آسانا 3زهرا صفایی مهر11:30-13:30108بانوان1,800,0001398/5/15اکباتان
آسانا 5زهرا اکبری14:30-16:30158بانوان1,800,0001398/5/15اکباتان
آسانا 5مریم فکوری17-19128بانوان1,800,0001398/5/15اکباتان
آسانا یوگا پیشرفتهزهرا اکبری17-19:3008بانوان2,100,0001398/5/15اکباتان
آسانا 4پدرام نظری20-22168آقایان1,800,0001398/5/15اکباتان
پایهنامشخص11:30-13108بانوان1,600,0001398/5/15ستارخان
آسانا 2شیرین صادقی پور9-10:30158بانوان1,600,0001398/5/15ستارخان
آسانا 3شیرین صادقی پور14:30-16:30158بانوان1,800,0001398/5/15ستارخان
آسانا 5شیرین صادقی پور17-19158بانوان1,800,0001398/5/15ستارخان
آسانا 5فراز ذوالنوری20-22168آقایان1,800,0001398/5/15ستارخان
چهارشنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروعشعبه
پایه9:00-10:30148بانوان1,400,0001398/5/16کرج
آسانا 4نفیسه دارآفرین11:00-13:00168بانوان1,600,0001398/5/16کرج
آسانا 5مهدخت پریشان زاده17:30-19:30148بانوان1,600,0001398/5/16کرج
آسانا 5مریم بهنام9:00-11:00148بانوان1,600,0001398/5/16کرج
آسانا 5نفیسه دارآفرین17:30-19:30178بانوان1,600,0001398/5/16کرج
آسانا 3سینا صمیمی7:00-9:00228آقایان1,600,0001398/5/16کرج
پایهنامشخص20-21:30168آقایان1,600,0001398/5/16اکباتان
آسانا 5زهرا اکبری9-1168بانوان1,800,0001398/5/16اکباتان
TRXثریا افشاری9-10:30118بانوان1,800,0001398/5/16اکباتان
آسانا 2زهرا اکبری11:30-1378بانوان1,600,0001398/5/16اکباتان
آسانا 3مهناز محمدنوری11:30-13:30218بانوان1,800,0001398/5/16اکباتان
آسانا 4مهناز محمدنوری14:30-16:30188بانوان1,800,0001398/5/16اکباتان
آسانا 5زهرا اکبری17-1968بانوان1,800,0001398/5/16اکباتان
آسانا 4ثریا افشاری17-19168بانوان1,800,0001398/5/16اکباتان
سویینگمهناز محمدنوری18-19:30108بانوان2,000,0001398/5/16اکباتان
آسانا 5پدرام نظری20-22198آقایان1,800,0001398/5/16اکباتان
آسانا یوگا پیشرفتهسینا صمیمی19:30-2258آقایان2,100,0001398/5/16اکباتان
آسانا 4مریم فکوری8:30-10:30168بانوان1,800,0001398/5/16ستارخان
آسانا ابزار 2مهدخت پریشان زاده11-13178بانوان1,800,0001398/5/16ستارخان
آسانا 3سوسن جدیدی15-17188بانوان1,800,0001398/5/16ستارخان
آسانا 5سوسن جدیدی17:30-19:30158بانوان1,800,0001398/5/16ستارخان
آسانا 2بابک سجادی20-21:30168آقایان1,600,0001398/5/16ستارخان
پنج شنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروعشعبه
آسانا 2ثریا افشاری17:30-19:00178بانوان1,400,0001398/5/17کرج
آسانا 5نفیسه دارآفرین8:00-10:00178بانوان1,600,0001398/5/17کرج
آسانا ابزار 3مهدخت پریشان زاده10:30-12:30128بانوان1,600,0001398/5/17کرج
یوگای کودکانمریم بهنام12:30-14:00148مختلط1,400,0001398/5/17کرج
پایهنامشخص14:30-1608بانوان1,600,0001398/5/17اکباتان
سویینگمهناز محمدنوری9-10:3098بانوان2,000,0001398/5/17اکباتان
کودکانشهره خراسانی11-12:30118مختلط1,600,0001398/5/17اکباتان
سویینگمهناز محمدنوری11-12:30118بانوان2,000,0001398/5/17اکباتان
آسانا 4شهره خراسانی14:30-16:30158بانوان1,800,0001398/5/17اکباتان
پایهنامشخص15-16:3008بانوان1,600,0001398/5/17ستارخان
آسانا 5شیرین صادقی پور9-11198بانوان1,800,0001398/5/17ستارخان
آسانا 4سوسن جدیدی17:30-19:30158بانوان1,800,0001398/5/17ستارخان
جمعه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروعشعبه
تن سا11-12374مختلط1,600,0001398/4/21اکباتانبه کانال تلگرام ما بپیوندید

جهت اطلاع از دوره ها، تخفیف ها و سایر اخبار به کانال تلگرام ما بپیوندید